Egyesületünk alapszabálya

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §
A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező
közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.), a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok határozzák meg.

2. §
Az Egyesület neve: Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete
Az Egyesület székhelye: 1035 Budapest, Vörösvári út 15. VI. em. 16.
Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság és az Európai Unió területe
Az Egyesület jogállása: közhasznú társadalmi szervezet
Az Egyesület alapításának éve: 2008.
Az Egyesület logója:

II. FEJEZET
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS
KÖZHASZNÚ CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEI

3. §

AZ Egyesület célja:
Az Egyesület célja, hogy a thai masszázs és az egyéb tradícionális, illetve lazító, nyújtó, relaxáló, valamint
gyógyító hatású masszázsfajtáknak az emberi testre és lélekre gyakorolt jótékony hatásait a magyar
társadalom minél szélesebb rétege megismerje, hasznosítsa és élvezhesse a mindennapjai során, illetve az
esetleges lelki vagy fizikai rendellenességek megelőzése és kiküszöbölése érdekében. A tagok
meggyőződése, hogy a masszázs alkalmazása a mindennapokban elősegíti a jobb közérzet, a testi-lelki jólét
megőrzését és erősíti a családtagok kapcsolatát.
Az Egyesület tevékenysége, rendezvényei, programjai nyilvánosak, közhasznú szolgáltatásaiból a tagok és
kívülálló személyek, szervezetek egyaránt részesülhetnek.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

4. §
Az Egyesület tevékenységei:
1. betegségmegelőző programok, mozgásszervi egészségprogramok szervezése;
2. speciális képzési program kidolgozása a csecsemő- és gyermekmasszázs oktatásához;
3. alternatív masszázsterápia kidolgozása a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve állami gondozásban
nevelkedő gyermekek érzelmi-, fizikai hiányosságainak csökkentése, fejlődésének elősegítése
érdekében;
4. bemutató masszázsközpont működtetése ahol az érdeklődők kipróbálhatják a különböző
masszázstechnikákat és tanácsadást vehetnek igénybe;
5. a thai és keleti kultúra megismertetése,
6. a tradicionális thai masszázskultúra népszerűsítése,
7. könyvek és egyéb ismeretterjesztő anyagok kiadása, terjesztése,
8. táborok szervezése magyar és határon túli gyermekek és szüleik részére,
9. mozgássérült gyermekek masszírozása,
10. alternatív masszázs és mozgásformák oktatása családok részére.
5. §
Az Egyesület közhasznú cél szerinti tevékenységei a Khtv. 26. § c) pontja alapján:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1.
pont),
2. tudományos tevékenység, kutatás (3. pont),
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. pont),
4. kulturális tevékenység (5. pont),
5. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (10. pont),
6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. pont),
7. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység (13. pont),
8. euroatlanti integráció elősegítése (19. pont).
Az Egyesület közhasznú szolgáltatásai bárki által megkötés nélkül igénybe vehetőek.

6. §
Az Egyesület közhasznú céljai elérése érdekében folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenységei
1. thai és egyéb (csecsemő- és gyermekmasszázs, lábmasszázs stb.) masszázsfajták oktatása
magyarországi és határon túli magyar szakemberek és nem szakemberek részére;
2. konferenciák és rendezvények szervezése.
III. FEJEZET
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
3
A tagsági jogviszony
A Egyesület tagja az őt megillető jogok és kötelezettségek alapján lehet:
1. rendes tag,
2. pártoló tag.
1.) Rendes tag lehet az a bel- és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki/amely az Elnökség részére írásbeli nyilatkozatban bejelenti belépési szándékát,
egyúttal nyilatkozik arról, hogy elfogadja az Egyesület Alapszabályát és vállalja, hogy tevékenyen részt
vesz az Egyesület működésében, s a tagdíjat határidőben megfizeti.
2.) Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amelynek tevékenysége nem ellentétes az Egyesület céljaival, elfogadja az Egyesület
Alapszabályát és az Egyesületet adományával, munkájával vagy tagsági díj fizetésével támogatja. A
Egyesület és a pártoló tag együttműködésének részleteit külön írásbeli megállapodás rögzíti.

7. §
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
1.) Az Egyesületbe való belépés ill. a kilépés önkéntes. Az Egyesületi tagság felvétellel keletkezik. A
felvételi kérelmet írásban lehet az Elnökséghez benyújtani, amely a kérelem tárgyában 2/3-os
szótöbbséggel dönt. Az Elnökség csak akkor hozhat elutasító döntést, ha a jelentkező tevékenysége
ellentétes az Egyesület céljaival. Az Elnökség az elutasító döntést írásban közli a felvételt kérővel,
aki/amely a kézhezvételtől számított 15 napon belül a döntés ellen a Közgyűléshez fordulhat
jogorvoslatért.
2.) Az Egyesületi tagság kilépéssel, törléssel, kizárással szűnhet meg. A tag a kilépési szándékát az
Elnökséghez benyújtott írásbeli nyilatkozattal jelentheti be.
Törléssel szűnik meg a rendes és a pártoló tagság azokban az esetekben, amikor a tag elhalálozott
vagy jogutód nélkül megszűnt. Törléssel szűnik meg a tagság abban az esetben is, ha a tag a
tagdíjfizetéssel hat hónapot meghaladóan késedelembe esik és kötelezettségének az erről szóló
írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem tesz eleget.
Kizárással szűnik meg a rendes és a pártoló tagság akkor, ha a tag a jelen Alapszabály szerinti, vagy
írásbeli nyilatkozatban vállalt kötelezettségének, az Elnökség kétszeri, póthatáridőt tartalmazó
írásbeli felszólítása ellenére, saját hibájából, nem tesz eleget. Kizárással szűnik meg a tagság abban
az esetben is, ha a tag egyébként súlyosan megsérti az Egyesület Alapszabályát, illetve a vonatkozó
jogszabályokat.
A kizárásról az Elnökség 2/3-os szótöbbséggel dönt. Az Elnökség kizárást megállapító határozata
ellen a kizárt tag 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért.

8. §
A tagok jogai

1.) A rendes tagok:
1.1 részt vehetnek a Egyesület tevékenységében és rendezvényein, igénybe vehetik a Egyesület
szolgáltatásait,
1.2 részt vehetnek a Közgyűlés határozatainak meghozatalában,
1.3 választhatnak és választhatóak az Egyesület szerveibe,
1.4 észrevételeket, javaslatokat tehetnek, illetőleg véleményt nyilváníthatnak az Egyesület, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban. A tagok – különösen írásbeli – véleményét az Egyesület
vezető szervei kötelesek figyelembe venni és azt jelentőségének megfelelően kezelni,
1.5 ajánlásokat tehetnek az Egyesület tevékenységét és az Egyesület szerveit érintő kérdések
megtárgyalására,
1.6 tájékoztatást, felvilágosítást kérhetnek az Egyesület működésével kapcsolatban.
2.) A pártoló tagok jogosultak:
2.1 részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, igénybe vehetik az Egyesület
szolgáltatásait,
2.2 jogosultak tanácskozási joggal részt venni az Egyesület Közgyűlésén,
2.3 észrevételeket, javaslatokat tehetnek, illetőleg véleményt nyilváníthatnak az Egyesület, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban.

9. §
A tagok kötelezettségei:
1.) Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:
– betartani az Egyesület Alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által
hozott határozatokat;
– tevékenyen részt venni az Egyesületi célkitűzések megvalósításában;
– az éves tagdíjat határidőben befizetni. A tagdíjat minden év február 15. napjáig, új tagok esetén az
arányos tagdíjat a tagsági jogviszony keletkezését követő 30 napon belül kell befizetni az Egyesület
pénztárába vagy bankszámlájára;
– az Egyesületet erkölcsileg támogatni és azonosulni az Egyesület céljaival, feladataival, értékeivel.
2.) A pártoló tagok kötelezettségei:
– az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület szervei által hozott
határozatoknak a megtartása;
– a külön megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése;
– az Egyesület erkölcsi támogatása és az Egyesület céljaival, feladataival, értékeivel való azonosulás.

IV. FEJEZET
AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETE

10. §
Az Egyesület szervei:
1.) Közgyűlés,
2.) Elnökség,
3.) Ellenőrző Bizottság.
V. FEJEZET
A KÖZGYŰLÉS

11. §
1.) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlésen a
természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok bejegyzett képviselőjük útján vesznek
részt. A Közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet.
2.) Az Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Minden ötödik évben tisztújító Közgyűlést
kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a bíróság elrendeli, továbbá, ha a tagok
egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, vagy a tisztségviselők bármelyike
azt szükségesnek tartja. A rendkívüli közgyűlés összehívására irányuló indítványt a tervezett
napirendi pontok megjelölésével az Elnöknek kell megküldeni, aki 10 napon belül köteles
gondoskodni a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról.
3.) A Közgyűlést az Elnök hívja össze és vezeti le. A Közgyűlésre szóló meghívót az Elnök a hely, az
időpont és a napirendi pontok közlésével legalább 10 nappal a Közgyűlés időpontja előtt megküldi a
tagok részére. A meghívóban közölni kell a megismételt Közgyűlés időpontját és helyszínét is, arra
az esetre, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt
Közgyűlést 8 napon belül kell megtartani. A meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra, hogy
a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes a meghívóban közölt
napirendi pontok tárgyában.
4.) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést újra össze kell hívni.
5.) A Közgyűlés határozatait főszabályként nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kétharmados szótöbbség szükséges az
Egyesület Alapszabályának módosításához, továbbá az Egyesület feloszlásának vagy más
szervezettel történő egyesülésének elhatározásához. A Közgyűlés titkos szavazással határoz az
Egyesület tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azon kérdésekben, amelyeknél a szavazásra
jogosultak legalább 1/3-a ezt indítványozza.
6.) A Közgyűlésen a rendes tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlés
határozatairól az Elnökség az érintetteket 3 napon belül elektronikus levél formájában tájékoztatja.
7.) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és két szavazati joggal
rendelkező tag hitelesít.
6
8.) A Közgyűlésen hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a
közgyűlési határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a határozatot támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges személyét).
9.) A Közgyűlés határozatairól az érintetteket 3 napon belül elektronikus levél formájában tájékoztatja.
10.) A Közgyűlési határozat meghozatalában nem vehet részt az, akivel szemben a VIII. fejezetben
meghatározott összeférhetetlenségi ok fennáll.

12. §
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(1) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
(2) a tisztségviselők megválasztása illetve visszahívása;
(3) az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés, valamint a szakmai és pénzügyi terv
elfogadása;
(4) az Egyesület szervei által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása;
(5) a tagsági díj összegének meghatározása;
(6) az Egyesület feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének, ill. más
szervezetbe, Egyesületbe való belépésének vagy onnan való kilépésének elhatározása;
(7) döntés minden olyan kérdésben, amelyet valamely tag a Közgyűlés összehívása előtt
legalább 45 nappal az Elnökségen keresztül a Közgyűlés elé terjeszt;
(8) mindaz, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
illetőleg amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von.

VI. FEJEZET
AZ ELNÖKSÉG

13. §
Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely két Közgyűlés közötti időszakban szervezi
és irányítja az Egyesület tevékenységét. Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben
döntésre jogosult, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartoznak.

14. §
Az Elnökség tagjai
1.) Az Elnökségnek az elnökkel és alelnökkel együtt 3 tagja van. Az Elnökség tagjait, alelnökét és
elnökét a Közgyűlés öt évre titkos szavazással választja meg. A megbízatás a megválasztott
személyek elfogadó nyilatkozatával jön létre.
7
2.) Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, de tevékenységükkel
összefüggésben költségtérítésben részesülhetnek.
3.) Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik:
– a mandátum lejártával;
– visszahívással;
– lemondással;
– elhalálozással.
Az Elnökség tagjának visszahívására az Alapszabály illetve az Egyesület más szabályzatainak,
határozatainak súlyos megsértése, továbbá a tisztség betöltésére való alkalmatlanság esetén kerülhet sor. Az
Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

15. §
Az Elnökség működése
1.) Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség kizárólag akkor jogosult zárt ülést elrendelni, ha a személyes adatok, illetve a
személyiségi jogok védelme érdekében szükséges, illetve ha azt jogszabály kötelezővé teszi.
2.) Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az Ellenőrző Bizottság elnöke, illetve tagjai tanácskozási
joggal az Elnökségi ülések állandó meghívottja. Az elnök köteles az Elnökség bármelyik tagjának ill.
az Ellenőrző Bizottság elnökének írásbeli kérésére rendkívüli elnökségi ülést összehívni.
3.) Az Elnökség ülésére szóló meghívót az elnök az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal e-mail
üzenetben küldi meg az Elnökség tagjainak és az egyéb meghívottaknak, továbbá az Egyesület
honlapján közzéteszi. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és a megtárgyalandó
napirendi pontokat, s egyidejűleg meg kell küldeni az előterjesztéseket.
4.) Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon valamennyi elnökségi tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén 8 napon belüli időpontra újabb Elnökségi ülést kell összehívni.
5.) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
6.) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a
megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott
határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az Elnökség határozatairól az érintett
szerveket, valamint az Egyesület tagságát tájékoztatja.
7.) Az Elnökség határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a határozatok
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a határozatot támogatók és ellenzők számarányát (ha
lehetséges személyét).
8.) Az Elnökség határozatai ellen a Közgyűléséhez lehet fellebbezni a közléstől számított 15 napon
8
belül.

16. §
Az Elnökség hatásköre
Az Elnökség hatáskörébe az alábbi tevékenységek tartoznak:
(1) Dönt a tagfelvételi kérelmekről és a tagkizárások kérdésében;
(2) Gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról, a Közgyűlési határozatok végrehajtásáról;
(3) Kidolgozza és megköti a pártoló taggal való megállapodást;
(4) Dönt a megbízási és vállalkozási jogviszonyok létesítéséről, illetve felbontásáról;
(5) A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól nyilvántartást vezet, amelyből a határozat tartalma,
időpontja és hatálya, és a döntést támogatók, ill. ellenzők számaránya és – amennyiben lehetséges
– személye megállapítható.
(4) Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.

17. §
Az elnök
Az Egyesület képviselője és legfőbb tisztségviselője az elnök, aki az Elnökség közreműködésével irányítja és
vezeti az Egyesület tevékenységét.
1.) Az elnök feladatai és hatásköre:
a) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése;
b) az Egyesület képviselete;
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és Elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
d) kapcsolattartás a mást társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel, iskolákkal;
e) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása;
f) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, ill. az
Elnökség hatáskörébe;
g) támogatási, szponzorálási és más szerződések megkötése;
h) a munkáltatói jogkör gyakorlása az Egyesület esetleges alkalmazottai felett.

2.) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
3.) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve az Egyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja.

VII. FEJEZET
Az ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
18. §

Az Ellenőrző Bizottság tagjai
1.) A Közgyűlés az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Ellenőrző
Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottságot az elnök és két tag alkotja, akiket a Közgyűlés öt éves
időtartamra választ meg.

2.) Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
a) az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.
b) a tagsági jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket csak személyesen gyakorolhatják.

3.) Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnik, ha:

a) a megbízatás időtartama lejár,
b) a tagot a Közgyűlés visszahívja,
c) a tag a megbízatásról lemond,
d) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezik,
e) a tag elhalálozik.
4.) Az Ellenőrző Bizottság tagjának visszahívására az Alapszabály illetve az Egyesület más
szabályzatának, határozatainak súlyos megsértése, továbbá a tisztség betöltésére való alkalmatlanság
esetén kerülhet sor.
5.) Az Ellenőrző Bizottság azon tagja, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be a
tagsági viszony időtartama alatt, hogy emiatt a tagsági viszony nem tartható fenn, köteles az
Ellenőrző Bizottság elnökének, illetve az Egyesület elnökének a körülményei változását
haladéktalanul bejelenteni és tagsági viszonyáról írásban lemondani.
6.) Az Ellenőrző Bizottság elnöke:
a) felelős az Ellenőrző Bizottság tevékenységének megszervezéséért, koordinálásáért;
b) gondoskodik az Ellenőrző Bizottság üléseinek összehívásáról, levezetéséről, a meghozott
határozatok írásba foglalásáról;
c) tájékoztatja a Közgyűlést, az Elnökséget az Ellenőrző Bizottság munkájáról, határozatairól;
d) gondoskodik az Ellenőrző Bizottság határozatainak végrehajtásáról.

19. §
Az Ellenőrző Bizottság feladatai, működése
1.) Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

a) az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése,
b) a pénzügyi terv, pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés felülvizsgálata,
10
d) az Egyesületi vagyon megóvásának érdekében szükséges intézkedések megtétele, ill. azok
ellenőrzése.
2.) Az Ellenőrző Bizottság eljárási szabályai:

2.1 Az Ellenőrző Bizottság legalább évente egyszer ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg. Az
üléseket az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök köteles az Ellenőrző Bizottság
bármelyik tagjának írásbeli kérelmére rendkívüli ülést összehívni. Az Ellenőrző Bizottság ülésére
szóló meghívót az elnök az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal e-mail üzenetben küldi meg az
Ellenőrző Bizottság tagjainak. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és a
megtárgyalandó napirendi pontokat, s egyidejűleg meg kell küldeni az előterjesztéseket.
2.2 Az Ellenőrző Bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén 8 napon belüli időpontra újabb ülést kell összehívni.
2.3 Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
2.4 Az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat,
illetőleg a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az Ellenőrző
Bizottság határozatairól az érintett szerveket, valamint az Egyesület tagságát tájékoztatja.
3.) Az Ellenőrző bizottság működése:
3.1 Az Ellenőrző Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az Egyesület gazdálkodásával
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az Egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni, jogosultak
tanácskozási joggal részt venni az Elnökség ülésén;
3.2 Az Ellenőrző Bizottság köteles az Elnökséget, illetve a Közgyűlést tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
3.3 az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az Elnökség illetve a Közgyűlés döntését teszi szükségessé;
3.4 az Egyesület vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel;
3.5 a 3.2.1 és 3.2.2 pontban meghatározott esetekben az Elnökség ülését, illetve a Közgyűlést az
Ellenőrző Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség, illetve a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző
Bizottság is jogosult;
3.6 Ha az Elnökség, illetve a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

VIII. FEJEZET
AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
20. §
1.) Az Egyesület tisztségviselőjének választható, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
A 18. életévét be nem töltött tag az életkorának megfelelő tisztségre választható, azonban nem lehet
a Szövetség képviselője és a bankszámla felett nem rendelkezhet.
Az Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem elégítette ki.
Az Egyesület vezető tisztségviselője, vagy az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
2.) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki:
a) az Elnökség elnöke vagy tagja
b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

3.) A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont) valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek az Egyesület, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által a tagjának – tagsági jogviszony
által nyújtott – az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

IX. FEJEZET
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
21. §
1.) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el.
2.) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
3.) Az Egyesület közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási
tevékenységet folytathat. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt
a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységekre kell fordítani.
4.) Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit
és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
5.) Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést
készíteni, amelyet a Közgyűlés fogad el, s amely az Egyesület székhelyén megtekinthető.

X. FEJEZET
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
22. §
1.) Az Egyesület megszűnik:
1.1 ha feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja;
1.2 ha az arra jogosult szerv feloszlatja vagy megszűnését megállapítja.
2.) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a
vagyonról a Közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy
megszűnését megállapították és vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése
után állami tulajdonba kerül, és közérdekű célra kell fordítani.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.) Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.
2.) Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratai nyilvánosak, azok előre
egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén megtekinthetőek.
3.) Az Egyesület működéséről és szolgáltatásai igénybevételének módjáról a honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni.